Informacja dla klientów poszkodowanych przez biuro GRO-TOUR

Biuro Turystyczno-Usługowe GRO-TOUROsoby, które zapłaciły za imprezy turystyczne organizowane przez Biuro Turystyczno-Usługowe GRO-TOUR proszone są o niezwłoczne przesłanie wypełnionego formularza zgłoszenia szkody. Dokumenty przyjmuje Departament Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Departament Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego informuje, że Biuro Turystyczno-Usługowe GRO-TOUR W.T. Piotrkiewicz spółka jawna z siedzibą w Gdańsku (wpis nr 410) nie jest w stanie wywiązać się z umów o świadczenie usług turystycznych zawartych z klientami i zapewnić klientom zwrotu wpłat lub ich części wniesionych tytułem zapłaty za imprezy turystyczne, które nie zostały lub nie zostaną zrealizowane.

W związku z powyższym marszałek województwa pomorskiego jako beneficjent gwarancji ubezpieczeniowej Turystycznej nr M207040 z dnia 30 września 2016 r. wystawionej przez SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. skieruje do Gwaranta żądanie zapłaty z tytułu określonego w § 1 pkt 2 i 3 powyższej gwarancji.

Wszyscy klienci poszkodowani przez Biuro Turystyczno-Usługowe GRO-TOUR proszeni są o niezwłoczne przesłanie wypełnionego formularza zgłoszenia szkody oraz załączenie do niego:

  • umowy o świadczenie usług turystycznych,
    dowodu wpłaty za imprezę turystyczną, np. wyciąg bankowy, pokwitowanie, paragon, faktura.

Dokumenty należy przesłać na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Turystyki
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk

Informujemy, że marszałek województwa pomorskiego nie posiada kompetencji do uznawania roszczeń za zasadne lub bezzasadne, ani też do wyliczania wysokości należnych kwot zwrotu. Pełni on jedynie rolę beneficjenta gwarancji i zgodnie z art. 5 ust. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych występuje do ubezpieczyciela, który wystawił umowę gwarancji ubezpieczeniowej na rzecz biura podróży, w imieniu wszystkich klientów zgłaszających roszczenia z tytułu niezrealizowanych umów.

Ubezpieczyciel dokonuje weryfikacji zgłoszonych roszczeń pod względem zasadności i formalnej poprawności, a także wylicza kwoty zwrotu należne poszkodowanym klientom. Odpowiada również za prawidłowe rozliczenie środków z umowy gwarancji ubezpieczeniowej. Beneficjent, tj. marszałek województwa pomorskiego, po otrzymaniu od ubezpieczyciela szczegółowego wyliczenia kwot należnych poszkodowanym klientom, wydaje dyspozycję wypłaty środków. Ubezpieczyciel dokonuje wypłat należnych kwot bezpośrednio poszkodowanym klientom w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania dyspozycji wypłaty środków.

W przypadku pytań czy wątpliwości prosimy o kontakt z Departamentem Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, tel. 58 32 68 355 lub 58 32 68 350.