Wniosek o upadłość lotniska Gdynia-Kosakowo

Na stronie internetowej Portu Lotniczego Gdynia Kosakowo opublikowano wniosek zarządu sółki o ogłoszenie upadłości likwidacyjnej. Oto jego treść.

Zarząd Portu Lotniczego Gdynia-Kosakowo Sp. z o.o. informuje, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa złożył w dniu 12 marca 2014 r. w imieniu Spółki do Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Naprawczych wniosek o ogłoszenie upadłości likwidacyjnej.

Podstawą złożenia niniejszego wniosku jest fakt, że majątek Spółki nie jest wystarczający na pokrycie zobowiązań, wynikających z roszczenia wniesionego w dniu 6 marca 2014 r. przez Urząd Miasta Gdyni poprzez pisemne wezwanie do niezwłocznego zwrotu kwoty w wysokości 85.435.000 zł (słownie: osiemdziesiąt pięć milionów czterysta trzydzieści pięć tysięcy zł), stanowiącej wartość nakładów pieniężnych wniesionych do Spółki przez gminę Miasta Gdyni celem sfinansowania realizacji projektu uruchomienia lotniska użytku publicznego, wraz z odsetkami liczonymi zgodnie z obowiązującymi przepisami – za okres od momentu przekazania danych środków, do dnia ich faktycznego zwrotu przez Spółkę.

Konieczność zwrotu wskazanych środków pieniężnych spowodowana jest wydaniem w dniu         11 lutego 2014 r. negatywnej decyzji Komisji Europejskiej (SA. 35388) w sprawie notyfikacji wsparcia finansowego udzielonego Portowi Lotniczemu Gdynia-Kosakowo Sp. z o.o. ze strony jego udziałowców, tj. gminy Miasta Gdyni i gminy Kosakowo, celem sfinansowania projektu utworzenia portu lotniczego Gdynia-Kosakowo, oraz uznania przez Komisję Europejską udzielonego wsparcia jako niedozwoloną pomoc publiczną.

Dalsze czynności w przedmiotowej sprawie podejmowane będą przez upoważnione organy zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze [Dz.U. z 2003 r. Nr 60, poz. 535 wraz z późniejszymi zmianami.

JEN