Oto wyrok NSA w sprawie odliczenia VAT od usług noclegowych

Hotel

Fot. Unsplash

NSA potwierdził stanowisko Polskiej Izby Turystyki zakładające, iż przepis ustawy o VAT pozbawiający podatników prawa do odliczania VAT od nabywanych usług noclegowych narusza przepisy unijne.

Z dniem 1 stycznia 2021 r. polski ustawodawca wprowadził zmianę do ustawy o VAT, na mocy której podmioty dokonujące nabycia usług noclegowych w celu ich odsprzedaży mogą odliczać VAT z faktur wystawionych za zakupione usługi noclegowe.

Polska Izba Turystyki postanowiła zapytać organ interpretacyjny o prawo do odliczania VAT od tego rodzaju zakupów dokonanych do końca 2020 r. W świetle otrzymanej przez Polską Izbę Turystyki interpretacji indywidualnej, zakup usługi noclegowej (w celu odsprzedaży) przed 1 stycznia 2021 r. nie uprawniał do odliczania VAT. Z tym stanowiskiem nie zgodziła się Izba, kierując sprawę przed wokandę sądu administracyjnego.

W wyroku wydanym w dniu 05.12.2017 r. (sygn. akt. III SA/Wa 592/17) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie potwierdził prawidłowość stanowiska Polskiej Izby Turystyki. Sąd zgodził się z Izbą, iż przepis ustawy o VAT (w brzmieniu obowiązującym do końca 2020 r.) pozbawiający podatników (dokonujących odsprzedaży usług noclegowych) prawa do odliczania VAT od nabywanych usług noclegowych, narusza przepisy unijne.

Od wydanego wyroku organ interpretacyjny złożył skargę kasacyjną. W wydanym w dniu dzisiejszym wyroku Naczelny Sąd Administracyjny (sygn. I FSK 1053/18) uznał zarzuty organu za bezpodstawne, podzielając punkt widzenia wyrażony przez sąd pierwszej instancji.

Wyrok ten nie wiąże co prawda organów podatkowych w innych sprawach, lecz daje pośrednikomturystycznym (trudniącym się odsprzedażą pojedynczych usług noclegowych) podstawę oraz argumenty do ubiegania się do własnego organu z wnioskiem o zwrot nadpłaty VAT powstałej w wyniku nieodliczania VAT od usług noclegowych zakupionych przed 2021 r.

W postępowaniu Izbę reprezentował doradca podatkowy – Jerzy Kuprianowicz.

Źródło: Polska Izba Turystyki